Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 303/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, w formie wsparcia realizacji zadań.
 
Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia  16 marca 2018 r.
 
 
 
 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 302/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii", w formie wsparcia realizacji zadań.
 
Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 305/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", w formie wsparcia realizacji zadań.

 

Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r.

 

 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 304/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 
Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia  16 marca 2018 r.
 
 
 
 
 
 

12 lutego 2018 r. Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej otworzył spotkanie dotyczące działań w zakresie polityki senioralnej podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na spotkaniu z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych, przedstawiono dużo ważnych i ciekawych inicjatyw dla seniorów, które odbędą się na Mazowszu.

Pani Barbara Krupa, kierownik Wydziału ds. polityki senioralnej, przedstawiła swój zespół, z którym bezpośrednio mogą Państwo się kontaktować pod numerem 22 622 42 32 wew. 43:


Danuta Książek – Uniwersytety Trzeciego Wieku,


Jolanta Musiałczyk – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,


Piotr Lejzerowicz – Gminne/Miejskie Rady Seniorów i Organizacje Pozarządowe.


W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przedstawił prezentację pt. "Dla rozwoju Województwa i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym". Z przedstawionego materiału mogliśmy się dowiedzieć między innymi jaki wpływ mogą mieć lekarstwa na kierowanie pojazdem, jakie są mocne strony starszych kierowców, oraz jak ważne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest prawidłowe widzenie.

Głównym punktem spotkania była prezentacja założeń ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie polityki senioralnej, gdzie po raz pierwszy Samorząd Województwa Mazowieckiego zaplanował zadania wieloletnie.


Licznie zgromadzeni Goście mogli zadawać pytania, aby rozwiać szereg watpliwoci związanych ze składaniem ofert.
Jesteśmy przekonani, że mazowieckie organizacje pozarządowe złożą wiele ciekwaych i innowacyjnych projektów.


Więcej szczegółów dotyczących otwartego konkursu ofert znajdą Państwo na stronie

http://www.dialog.mazovia.pl/zasady_przyznawania_dotacji.html

 

na strone