Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania (Zadania: 1- 6)

Oferent, którego oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników tj. 30 maja 2017 r. - 6 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej):
1) złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) uzupełnienia braków formalnych - wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, dat, potwierdzeń za zgodność z oryginałem, niedokonania skreśleń we wskazanych w ofercie miejscach, niewpisania zwrotu "nie dotyczy" (lub równoważnego) w stosownych polach oferty, sprostowania oczywistych pomyłek i błędów pisarskich.

Uzupełnień, o których mowa w pkt 2, należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.

Więcej informacji TUTAJ.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych. (246 KB)