Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że w dniu 30.06.2017 r.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  (konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17).

Do złożenia wniosków uprawnione są:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – OPS, PCPR,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego,
 • organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby niesamodzielne.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Typy projektów przewidziane do realizacji:
Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób niesamodzielnych:

 • wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności,
 • działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych umożliwiających osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezależne funkcjonowanie w środowisku i zapobiegających odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej,
 • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach treningowych i wspieranych,
 • rozszerzenie oferty wsparcia podmiotów prowadzących opiekę instytucjonalną o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.

Na konkurs przeznaczono 8 863 125,75 PLN. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 93%. Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 7% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.

Wnioski można składać w dniach od 31 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i inne załączniki, można znaleźć pod adresem:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-053-17.html