W dniu 6 października 2017 roku przedstawicielki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, na zaproszenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uczestniczyły w konferencji pn.: „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim - funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”, która odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Miejsce to zostało przez organizatorów wybrane celowo - bowiem ten nowoczesny obiekt działający pod hasłem: „Tam, gdzie rosną pomysły!” powstał, aby połączyć świat nauki, biznesu i lokalnego samorządu. Konferencja, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego była wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk z uwzględnieniem przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. Celem konferencji było upowszechnienie wyników badań, dotyczących funkcjonowania w województwie łódzkim placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających i asystentów rodziny. Każdy z tych tematów był ważny i ciekawie przedstawiony. Nie wszystkie doświadczenia i praktyki łódzkie, jak się okazało są zbieżne z mazowieckimi. Z tym, że podobne problemy rodzin występują w miastach, gdzie szybciej rozwija się system profesjonalnego wsparcia, którego nadal brakuje w mniejszych środowiskach. Rozwój usług kierowanych do rodzin z dziećmi, w tym dziennych i środowiskowych form wsparcia oraz dalsze upowszechnianie asystentury rodzinnej - stanowią priorytetowe zadania dla wszystkich samorządów, zostały one także ujęte w aktualnie obowiązującej Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego, które reprezentowały Zastępca Dyrektora MCPS - Barbara Kucharska i Kierownik Wydziału ds. Wspierania Rodziny (…) - Agnieszka Patrzałek. Naszym sąsiadom i partnerom, z gościnnego miasta Łodzi dziękujemy za możliwość poznania wyników przeprowadzonych badań oraz udział w wymianie doświadczeń.

 

1 0910

2 0910

3 0910

4 0910

5 0910