10 października 2017 roku, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyło się, objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, seminarium naukowe pn.: „Macierzyństwo bez alkoholu - w trosce o dobro dziecka”, adresowane do pedagogów, psychologów, terapeutów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką zdrowego, wolnego od używek macierzyństwa.


Tezą prowadzonych cyklicznie i w takim gronie spotkań jest - że każde narażenie płodu na działanie alkoholu jest niekorzystne, szkodliwe i prowadzi do niewidocznej gołym okiem przyszłej niepełnosprawności dziecka.
Wydarzenie to dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego, a jego wiodącym realizatorem było Stowarzyszenie Słoneczny Dom z Radomia.


W programie seminarium, którego celem było między innymi wskazanie - jak pomagać rodzicom bądź opiekunom wychowującym dzieci z FAS* i FASD** oraz jak przestrzegać przyszłe matki przed szkodliwymi skutkami picia alkoholu - znalazły się wystąpienia, dotyczące następstw nadużywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz oferta diagnostyki i terapii dzieci pod kątem występowania fizycznych i neurologicznych zaburzeń płodowego zespołu alkoholowego.
Na seminarium Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej reprezentowali - przedstawicielka Wydziału ds. Wspierania Rodziny (..) oraz kierownik i kadra Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu, który działa w strukturze naszego Centrum.

* Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - to zespół wad wrodzonych u dzieci, których matki spożywały alkohol podczas ciąży, takich jak: opóźnienie wzrostu, zmniejszony obwód głowy, charakterystyczne rysy twarzy, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (które może powodować opóźnienie rozwoju, zaburzenia zachowania oraz trudności w uczeniu się, wady rozwojowe innych narządów, m.in. wady serca, rozszczep podniebienia, uszkodzenia nerek).

** Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) to szersza kategoria diagnostyczna opisująca zaburzenia poalkoholowe o różnym stopniu nasilenia. W zakres terminu FASD wchodzą:
1) Pełnoobjawowy FAS.
2) Częściowy FAS - pFAS (gdy nie są spełnione wszystkie kryteria diagnostyczne).
3) Poalkoholowe wady wrodzone – ARBD (wady serca, nerek, słuchu).
4) Poalkoholowe zaburzenia neurorozwojowe – ARND (zaburzenia intelektualne i zachowania, problemy szkolne, brak zdolności analitycznych, zaburzenia samokontroli, zapamiętywania, uwagi i koncentracji).

1 1011

2 1011

3 1011

4 1011

5 1011