W dniach od 15 stycznia 2018 do 18 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wizyta ta jest rezultatem projektu pn. „Stymulowanie wschodzących lokalnych sektorów gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP”. Ideą projektu jest wsparcie władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także agencji rozwoju w zakresie wypracowania skutecznej polityki w dziedzinie przedsiębiorczości, która sprzyja rozwojowi nowych sektorów gospodarki, jak również specjalizacji łańcuchów dostaw w poszczególnych miastach i regionach.

Z punktu widzenia tworzenia lokalnych miejsc pracy oraz budowania dobrobytu, jak również adaptacji do strukturalnych przemian, które zachodzą w światowej gospodarce ma to kluczowe znaczenie. Przedmiotem projektu jest analiza sposobu gospodarki miast i regionów, które dywersyfikują się w ramach wschodzących sektorów gospodarki. Rozmawialiśmy głównie o tym, jakie czynniki utrudniają, a jakie ułatwiają te procesy, oraz sposób, w jaki może się do tego przyczyniać polityka publiczna.

Na spotkaniu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej reprezentował p.o. Dyrektora Artur Pozorek

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD 1