Informujemy, że zostały opublikowane Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” ogłoszonego uchwałą nr 303/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/568-wyniki-oceny-formalnej-konkursu-ofert-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

 

....................................................................................................................................................................................................................................