W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/696-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-finansowe-na-male-dotacje-w-ramach-obszaru-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej

..............................................................................................................................................................................................................