Aktualności

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 477 021,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723).

Więcej: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/679-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-male-dotacje-w-ramach-w-obszaru-dzialalnosc-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

..................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach trzydniowych dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy pt. „Profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”.

Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Szkolenie opracowane zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019” przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/65-szkolenia-profilaktyka-i-niwelowanie-skutkow-stosowania-przemocy-w-rodzinie

........................................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 6 szkoleń (7h - jedno szkolenie) pn. „Praktyczne elementy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych”. Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Więcej informacji : http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/63-szkolenia-pn-praktyczne-elementy-pracy-zespolow-interdyscyplinarnych

.....................................................................................................................................................................................................................

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium dotyczącym przemocy wobec osób starszych. 

Szkolenie „Przemoc wobec osób starszych” odbędzie się w 3 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Jest to kolejne szkolenie prowadzone w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Podczas seminarium omówione zostaną takie zagadnienia jak: definicja i formy przemocy wobec osób starszych, prawne aspekty przemocy, zapobieganie i reagowanie na trudne sytuacje.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/64-seminarium-przemoc-wobec-osob-starszych

 ................................................................................................................................................................................................................................................................

Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, już po raz ósmy ogłosił konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html.

MBW plakat 2018

................................................................................................................................................................................................................................