Aktualności

Informujmy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego.

Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

Plac Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa,
tel. +48 22 695-71-00,

e-mail: koordynacja@mazowieckie.pl.

Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).