Aktualności

12 września 2018 roku odbył się Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik, witając zgromadzonych gości, podkreślił, że prawie 10 proc. mieszkańców Mazowsza jest dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, innymi samorządami, wykorzystując środki własne i unijne.

Pani Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, podkreśliła, że zamierzeniem organizatorów Sejmiku była wymiana doświadczeń i poglądów przez osoby reprezentujące zarówno instytucje, jak i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu szukania lepszych rozwiązań poprawy jakości ich życia.

Podczas Sejmiku odbyło się wiele ciekawych prezentacji. Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przedstawił zadania MCPS na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pan Michał Bury, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, zaprezentował kierunki i przyszłość działań na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim.

Pan Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, opowiedział o działaniach w zakresie zdrowia, które podejmowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pani Emilia Jędrej, wicedyrektor ds. funduszy europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiła uczestnikom działania WUP w Warszawie na rzecz osób z niepełnosprawnością przewidziane w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pan Jacek Zalewski, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, mówił o sytuacji i trudnościach rodziców i osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wśród zaproszonych gości była również Pani Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, która przedstawiła działania podejmowane i planowane przez MJWPU na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pan Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentował działania podejmowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mające na celu wspieranie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Pani Anna Olszewska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, omówiła systemowe rozwiązania wspierające osoby niepełnosprawne.

Pani Anna Wandzel, dyrektor Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiła zadania i programy realizowane przez PFRON.

Pod koniec obrad Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego przedstawiciele ww. instytucji odpowiadali w ramach panelu dyskusyjnego na zgłoszone przez Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych problemy i interesujące je zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

.....................................................................................................................................................................................................

12 września 2018 r. Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, rozpoczął cykl 6 szkoleń nt. praktycznych elementów pracy zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia będą się odbywać w siedzibie MCPS w Warszawie w okresie od połowy września do połowy listopada.

Zwracając się do Uczestników Pan Artur Pozorek zwrócił szczególną uwagę na trud i problemy z jakimi w codziennej pracy spotykają się Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Podczas szkolenia omawiane będą m.in.: procedura Niebieskiej Karty (najnowsze zmiany), różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie (przebieg procedury zgodnie z literą prawa, odpowiedź na powstałe wątpliwości), a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty.

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

IMG 8009

Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, podczas otwarcia pierwszego z cyklu szkoleń na temat praktycznych elementów pracy zespołów interdysycyplinarnych.

.....................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że tygodnik Newsweek Polska organizuje dziesiątą, jubileuszową edycję konkursu o tytuł „Społecznika Roku”. Konkurs jest organizowany z myślą o osobach, które bezinteresownie działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, udzielają się społecznie, wspierają społeczności lokalne seniorów, dzieci lub walczą o ochronę środowiska.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 r. Swoich kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów – jednego w kategorii ogólnopolskiej i jednego w kategorii lokalnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2019 roku.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres e-mail: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

.................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
w imieniu
Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego,
oraz
Pana Jacka Zalewskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
zapraszamy do udziału w konferencji
pn. „Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego”

Konferencja skierowana jest do: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zintegrowanie środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w województwie mazowieckim.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku w Warszawie w godz. 10.00 - 14.30, w Kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 26.

PROGRAM KONFERENCJI

LISTA UCZESTNIKÓW

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 10 września 2018 r. skanem
na adres: arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl lub pocztą na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul.Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa

Lista uczestników zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl w zakładce: „Szkolenia i Konferencje”

Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

....................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
w imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkiej Konferencji nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Konferencja odbędzie się 20 i 21 września 2018 r. w Hotelu Warsaw Plaza, ul. Łączyny 5 w Warszawie, zaś adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji. W konferencji przewidujemy udział ekspertów zagranicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Z poważaniem,

Artur Pozorek

p.o. dyrektora MCPS

ZAPROSZENIE

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/77-warszawa-wojewodzka-konferencja-nt-strategii-rozwiazywania-problemu-uzaleznien

.........................................................................................................................................................................................................................