Aktualności

W dniu 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 153 442,83 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395).

KOMUNIKAT