Aktualności

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (zad. 1-4)

Więcej informacji:http://mcps.com.pl/konkursy-ofert ".

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

Informujmy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego.

Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
tel. +48 22 695-71-00,
e-mail: koordynacja@mazowieckie.pl).

Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).