Aktualności

Samorząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. przyjął budżet na rok 2016, w tym na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
 
W dniach 10-11 grudnia 2015 roku w JM Hotel w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wyzwania w profilaktyce uzależnień”. Była ona podsumowaniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień a jednocześnie spotkaniem absolwentów 100-godzinnego studium „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które od 2012 roku organizowane jest przez Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej.