Aktualności

Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie.

 

WARSZAWA – szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

KATOWICE – szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

SZCZECIN – szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: 1) praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami 2) praca socjalna z osobami uzależnionymi

 

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na 2018 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowotworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję Wojewody Mazowieckiego o nadaniu statusu CIS.

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:
• po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami;
• po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję;
• do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Do pobrania:
Procedura udzielania dotacji na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego
Wniosek o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej
Karta oceny formalnej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy CIS
Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy
Ramowy wzór porozumienia
....................................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/696-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-finansowe-na-male-dotacje-w-ramach-obszaru-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej

..............................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że została opublikowane Wyniki oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/662-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu-2

..........................................................................................................................................................................................................

3 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się seminarium nt.: „Przemoc wobec osób starszych”. Było to kolejne seminarium prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Wzięło w nim udział 30 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej). Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Seminarium poprowadziła Pani Agnieszka Olszewska – prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji.

Szerokie spektrum wiedzy i doświadczenie trenera-wykładowcy pozwoliło uzyskać wyczerpujące wiadomości z omawianego zakresu. Uczestnicy brali czynny udział w seminarium, zadawali pytania, podawali przykłady, rozpatrywali sytuacje ze swoich miejsc pracy, doradzali sobie nawzajem, czerpali z fachowej wiedzy prowadzącej.

Serdecznie dziękujemy za udział w tym seminarium.

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie nt.:”Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży” – 28, 29 i 30 sierpnia br., na które serdecznie zapraszamy.

Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia seminarium

Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia seminarium

Seminarium "Przemoc wobec osób starszych"

Seminarium "Przemoc wobec osób starszych"

.......................................................................................................................................................................................................................