Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/689-dzialalnosc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

..........................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie pn. „Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży”.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Osobami prowadzącymi szkolenie będą Pani Monika Walentowicz – mgr pielęgniarstwa, Pani Natalia Salik-Zielińska – mgr psychologii, specjalizacja kliniczna, oraz Pani Halina Salik - mgr pielęgniarstwa.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/68-szkolenie-udzielanie-pierwszej-pomocy-oraz-zapobieganie-i-rozpoznawanie-zachowan-problemowych-u-dzieci-i-mlodziezy

..........................................................................................................................................................................................................................................

Dotychczas w programie „POGODNE LATO” wzięło udział już blisko 24 tys. dzieci i młodzieży z Mazowsza. W tym roku będzie miało taką możliwość kolejne 3 tys. uczestników.

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, oraz Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, odwiedzili dzieci i młodzież odpoczywające w Gorzewie (pow. gostyniński), które w ramach programu „POGODNE LATO” spędzają wolny czas na wakacyjnym obozie.

Program „POGODNE LATO” jest realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i finansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

(Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego)

1 4

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, oraz Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS wraz harcmistrzami z Komendy Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego

....................................................................................................................................................................................................................................................

Serdecznie zapraszamy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniu „Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych”, podczas którego zostaną omówione m.in. procedura Niebieskiej Karty, różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie, a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/67-szkolenia-praktyczne-elementy-dzialania-zespolow-interdyscyplinarnych

................................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 477 021,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723).

Więcej: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/679-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-male-dotacje-w-ramach-w-obszaru-dzialalnosc-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

..................................................................................................................................................................................................................................