Aktualności

Wnieść radość w życie dzieci i uczynić je łatwiejszym - taka misja przyświeca Stowarzyszeniu Słoneczny Dom, działającemu na Mazowszu już od dekady. Województwo Mazowieckie ma dużo dobrych doświadczeń we współpracy z tą znaną w subregionie radomskim organizacją i dotuje realizowane przez nią programy w obszarach wspierania rodziny, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania ubóstwu.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku było organizatorem i gospodarzem konferencji pt: „Nowe wyzwania dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, podczas której przeprowadzona została dyskusja na temat  dotychczasowych działań zrealizowanych oraz planowanych do wykonania przez województwo mazowieckie, a dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

W projekcie oferowane będą bezpłatne: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy, wysokiej jakości szkolenia oraz stypendium szkoleniowe, a także trzymiesięczny staż i stypendium stażowe.
Nabór trwa do: 31 grudnia 2017 roku.

 

Informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ( w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).

Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. + 48 22 695-71-00
e-mile: koordynacja@mazowieckie.pl

W zwiąku z powyższym informujemy, że ze względu na trwający proces przekazania dokumentacji udzielanie indywidualnych informacji będzie utrudnione.