Aktualności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach trzydniowych dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy pt. „Profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”.

Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Szkolenie opracowane zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019” przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/65-szkolenia-profilaktyka-i-niwelowanie-skutkow-stosowania-przemocy-w-rodzinie

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Serdecznie zapraszamy seniorów z Warszawy i okolic na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące regionalnego system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych.

Podczas spotkania zostaną omówione:
- cele i zakres wsparcia w formie bonów społecznych;
- zasady przyznawania i rozliczania wsparcia w formie bonów społecznych;

- zasady wypełniania wniosku o udzielenie bonu społecznego. 

 

Dodatkowo będą mogli Państwo uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania związane z ubieganiem się o bon społeczny oraz z realizacją i rozliczaniem tego rodzaju wsparcia.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa (sala konferencyjna VI p.).

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

W terminie do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo) lub złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty.

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Wyniki oceny formalnej: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/662-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu-2

.............................................................................................................................................................................................

 

W dniu dzisiejszym Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej uczestniczył w śniadaniu prasowym #KameralneLato w Radomiu.

Artur Pozorek podkreślił, że jest to wydarzenie, które realizuje ważne cele profilaktyczno-edukacyjne w innowacyjny sposób, przez pryzmat ciekawej, wielotorowej formy twórczości filmowej. Troska o zdrowie i właściwy rozwój społeczny młodzieży, prezentowana przez twórców KAMERALNEGO LATA jest w tym kontekście nie do przecenienia.

Podczas spotkania opowiedziano przede wszystkim o edukacji filmowej na festiwalu.

Gościem specjalnym był Bartosz M. Kowalski - reżyser, scenarzysta, opiekun artystyczny międzynarodowych warsztatów filmowych SOS - SPOTLIGHT ON SOCIENTY, który podczas tegorocznego festiwalu będzie reżyserował scenę specjalną.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do Radomia na festiwal, który trwa do 7 lipca 2018 r.

36591848 2087590907959791 6265343968934887424 o 36527110 2087591161293099 4770561011939803136 o
36430075 2087591127959769 6258453329563615232 o

36474446 2087590937959788 1726396185192693760 o

 .......................................................................................................................................................................................................................

 

19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. W szkoleniu udział wzięło 50 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).


Szkolenie poprowadziła pani Maria Andrychiewicz – specjalistka ds. rozwoju osobistego, profilaktyki wypalenia zawodowego oraz komunikacji. Prowadząca, korzystając ze swojego szerokiego doświadczenia, dzieliła się ze szkolonymi osobami ciekawymi przykładami i przedstawiała poglądy zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Wielość przykładów pozwoliła na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych, w tym oddechowych, bioenergetycznych, treningu relaksacyjnym Schultza.


Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu. Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach i seminariach w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

W najbliższym czasie odbędą się seminaria na następujące tematy:
1. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej - 11.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji);
2. Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 12.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji); oraz
3. Przemoc wobec osób starszych - 03.08.2018 r. (rekrutacja wkrótce).

1  2 3

....................................................................................................................................................................................