Aktualności

19 czerwca 2018 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się konferencja "BEZPIECZNA RODZINA W DRODZE". Głównym celem programu jest prowadzenie działań profilaktycznych, które wzmacniają rodzinę oraz zapobieganie powstaniu dysfunkcji w rodzinie związanych z ewentualnym uczestnictwem w wypadku drogowym. Adresatami projektu będą uczestnicy ruchu drogowego w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób dorosłych.

Gości konferencji powitał Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zwracając uwagę na znaczenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przedstawił prezentację "Chroń życie na mazowieckich drogach". Projekt współorganizowany jest z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, realizowany w ramach programu "B&N, czyli B – jak bezpieczny i N – ja niechroniony". Pan Naczelnik prezentując diagnozę stanu BRD - Bezpieczna Rodzina Na Drodze na Mazowszu, zwrócił uwagę, że ryzyko utraty życia lub zdrowia jest jednym z najwyższych w Polsce.

Głównymi partnerami programu będą Ochotnicze Straże Pożarne oraz Środowiska Aktywności Senioralnej.

W dalszej części konferencji prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko i Agnieszka Taper z Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadzili wykład nt. "Narkotyki i dopalacze – mechanizmy zaburzeń zachowań, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego i ruchu drogowego" oraz "Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa, postępowania i podstawowej pomocy przedmedycznej".

2 konferencja2 konferencja3
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS oraz mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej

.......................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 944/347/18 w sprawie zmiany uchwały nr 741/340/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/485-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

...................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/649-rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-publicznych-w-podobszarze-dzialania-z-zakresu-przeciwdzialania-narkomanii

 

..................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 942/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/651-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-niektorych-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/647-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

 

.........................................................................................................................................................................................................................................