Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu edukacyjnym dla pracowników OPS, dotyczącym inspirowania środowisk działających na rzecz osób starszych, w zakresie ich udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych rad seniorów.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/81-warszawa-szkolenie-edukacyjne-dla-pracownikow-ops

...........................................................................................................................................................

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/programy/konsultacje/757-informacja-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-na-lata-2014-2020-aktualizacja-z-2018-roku

...............................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniałe występy podczas Przeglądu Artystycznego Twórczości Osób Starszych zapewniające niezapomniane wrażenia. Występy były świadectwem profesjonalizmu, jak również ogromnej pasji i serdeczności.
 
„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić”
Mark Twain
Dyrekcja i pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 
przeglad2
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

....................................................................................................................................................

 

Powiat radomski może poszczycić się kolejną inicjatywą wzmacniającą lokalny sektor ekonomii społecznej. 8 października br. podmioty ekonomii społecznej działające na terenie miasta, w obecności przedstawicieli MCPS podpisały formalne porozumienie o współpracy w ramach Radomskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Powstały Klaster to otwarta platforma współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej, dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną. Instytucjonalne ramy tej współpracy, to kolejny, wyraźny impuls akcentujący obecność ekonomii społecznej w życiu gospodarczym województwa mazowieckiego.

Sygnatariuszami porozumienia zostali: Fundacja Duchy lasu. Duchy historii, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o. o., Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Forgo for social economy” oraz Stowarzyszenie „Karuzela”.

Powołanie klastra jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji działań radomskich podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenia jakości ich produktów i usług. Działalność w grupie znacząco rozszerza potencjał podmiotów reprezentujących radomski sektor ekonomii społecznej i stanowi nową wartość dla wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w tym porozumieniu. Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach gospodarki. Dzięki pracy w grupie podmioty ekonomii społecznej mogą także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat.

Resized 20181008 104619

.................................................................................................................................................................