Aktualności

link do wyników:

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/577-wyniki-oceny-formalnej-konkursu-ofert-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

Temat szkolenia:

3 x jednodniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących
z rodziną doświadczającą przemocy pt. „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego”.

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy 
ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)

Szkolenia odbędą się w terminie:       15 maja 2018 r
                                                            16 maja 2018 r.
                                                            17 maja 2018 r.       

Uczestnicy szkolenia:

Osoby pracujące z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Liczba miejsc:

3 jednodniowe szkolenia po 30 osób każde

Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych i rozpocznie się o godz. 08:45 (rejestracja uczestników), 
a zakończy się o godz.16:00 .

Osoba prowadząca szkolenie:

Pani Danuta Poważa

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, 
w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

 • Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia:
 • Stereotypy i wiedza potoczna dotycząca przemocy w rodzinie
 • Dziecko maltretowane oraz dziecko wykorzystywane seksualnie:
 1. Definicje
 2. Objawy
 3. Skutki doraźne i długofalowe
 4. Wtórna wiktymizacja
 • Syndrom sztokholmski
 • Dziecko jako świadek – co czuje, co myśli, jak się zachowuje
 • Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym wg WHO
 • Zasady budowania zaufania  w kontakcie z rodzicem wspierającym

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.

Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego CZYTELNIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO, który należy przesłać do dnia 30.04.2018 r. e-mailem (zeskanowany) na adres katarzyna.kucharska@mcps.com.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 
08.05.2018 r. do godziny 16.00

Kontakt

Wydział ds. wdrażania programów społecznych

Katarzyna Kucharska

tel.: 22 622 42 32 wew. 63

e-mail: katarzyna.kucharska@mcps.com.pl

lista osób zakwalifikowanych

lista rezerwowa

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Informujemy, że zostały opublikowane Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” ogłoszonego uchwałą nr 303/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/568-wyniki-oceny-formalnej-konkursu-ofert-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

 

....................................................................................................................................................................................................................................


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", Zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”” ogłoszonego uchwałą nr 304/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. do 12 kwietnia 2018 r.:
  1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
  2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach, kiedy:


a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Uzupełnień lub poprawek, należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, decyduje data dokonania uzupełnienia/poprawki. W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.


O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10

Wyniki oceny formalnej