Aktualności

15 maja 2018 r. w Radomiu odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie.

Ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w spotkaniu wzięły udział: Pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora MCPS, Pani Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, Pani Monika Bednarczyk, kierownik Oddziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz Pani Agnieszka Patrzałek, kierownik Wydziału ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MCPS.

W spotkanie w Radomiu, przygotowanym przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Radomiu, uczestniczył także Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu radomskiego.

Kolejne spotkania będą odbywały się w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego jeszcze w maju i czerwcu br.

.............................................................................................................................................................................................................................

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 743/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/598-wyniki-oceny-formalnej-konkursu-ofert-pogodne-lato

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 742/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/488-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu

..............................................................................................................................................................................................................................

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 740/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/508-otwarty-konkur-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-zadanie-wspieranie-realizacji-programow-profilaktyczno-terapeutycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy

.............................................................................................................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/609-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-w-obszarze-dzialalnosc-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-zadanie-rozwoj-zroznicowanych-form-dzialan-oraz-uslug-spolecznych-wspierajacych-samodzielnosc-i-aktywn

..........................................................................................................................................................................................................................................