ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”


W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 944/255/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Uchwała

- zad. 1

– zad. 2

– zad. 3

– zad. 4

– zad. 5

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 283/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert: od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać na formularzu: http://mcps.com.pl/akty-prawne-i-dokumenty

     
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała

Ogłoszenie

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych