Aktualności

 

Informacja

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że w dniu 30.06.2017 r.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  (konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17).

Do złożenia wniosków uprawnione są:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – OPS, PCPR,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego,
 • organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby niesamodzielne.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Typy projektów przewidziane do realizacji:
Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób niesamodzielnych:

 • wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności,
 • działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych umożliwiających osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezależne funkcjonowanie w środowisku i zapobiegających odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej,
 • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach treningowych i wspieranych,
 • rozszerzenie oferty wsparcia podmiotów prowadzących opiekę instytucjonalną o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.

Na konkurs przeznaczono 8 863 125,75 PLN. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 93%. Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 7% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.

Wnioski można składać w dniach od 31 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i inne załączniki, można znaleźć pod adresem:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-053-17.html

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020

http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020

http://funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-na-projekty-w-trybie-konkursowym-na-2016-r.html

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w latach 2007 – 2015 realizowało cztery projekty ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS.

 

1. Projekt systemowy pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

Realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej , wartość całkowita zrealizowanegoprojektu: 22 668 248 zł.

Okres realizacji projektu: 03.11.2007 r. – 30.06.2015 r.

Celem realizacji projektu: było wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a w latach 2013-2015 przygotowanie, wprowadzenie i koordynacja „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” oraz monitoring stanu ekonomii społecznej na Mazowszu. Zrealizowano badania dot. ES, organizowano seminaria, spotkania w tym dot. Rady ES na Mazowszu, konferencje i targi ES oraz wizyty studyjne i szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni, pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej. Dzięki działaniom projektowym wzrósł poziom wiedzy mieszkańców Mazowsza m.in. na temat ekonomii społecznej w ramach projektu udział wzięło blisko5 tysięcy osób.

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie.

Uczestnicy projektu:

 • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji województwa mazowieckiego
 • pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie współpracy OPS i PCPR z PUP oraz w ramach zadań dotyczących współpracy i budowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych),
 • przedstawiciele innych służb społecznych w regionie (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w ramach zadań dotyczących współpracy i budowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych).

więcej: http://www.mcps-efs.pl/


2. Projekt innowacyjny pn.„Kalkulator kosztów zaniechania-wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”

Realizowany był w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Wartość całkowita zrealizowanego projektu : 8 432 727 zł

Okres realizacji projektu:listopad 2012 r. – 31.12.2014r.

Obszar realizacji projektu:województwo mazowieckie

Celem projektu:było stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego do końca 2014 roku poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.

Oczekiwany stan docelowy przedsięwzięcia, to dostępny dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowy model KKZ - zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w taki sposób, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko na działaniach interwencyjnych.

Odbiorcy Projektu:

Użytkownicy województwa mazowieckiego:

 • starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze,
 • radni, skarbnicy gmin i powiatów,
 • kierownicy, główni księgowi i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
 • przedstawiciele policji, ochrony zdrowia, urzędów pracy, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych,
 • osoby zaangażowane w realizację polityki społecznej w województwie mazowieckim, w innych województwach i kraju.

Odbiorcy województwa mazowieckiego:

 • lokalne społeczności;
 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierane przez publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.

Rezultaty Projektu:

 • dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym Generatora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kalkulatora Społecznego, umożliwiającego szacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających w polityce społecznej, Dyfuzora Innowacji Społecznych ułatwiającego dostęp do wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach;
 • 25 zaktualizowanych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminach i powiatach województwa mazowieckiego z wykorzystaniem narzędzi modelu KKZ oraz uwzględniających wytyczne dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020;
 • zwiększenie aktywności samorządów w przekazywaniu do realizacji usług społecznych innym podmiotom poprzez 25 zrealizowanych projektów aktywizująco-wspierających;
 • upowszechnienie wiedzy o modelu KKZ wśród decydentów i realizatorów polityki społecznej w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, przedstawicieli innych regionów oraz instytucji centralnych poprzez szkolenia, doradztwo, platformę e-learningową, seminaria, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne;
 • stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posiadających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu KKZ do przygotowania i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz pozyskania środków europejskich na ich realizację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Więcej:http://kkz.mcps-efs.pl/

3. Projekt pn.” Obserwatorium Integracji Społecznej” OIS

Zadania Obserwatorium (OIS) były wykonywane w ramach projektu systemowego 1.16 "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"- priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej' Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość zrealizowanego projektu:

Celem realizacji projektu było stworzenie na szczeblu regionu mazowieckiego bogatego zbioru informacji i diagnozy dotyczącej problemów, zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także zgromadzenie i uporządkowanie danych o instytucjach działających w tych dziedzinach oraz oceny efektywności i jakości działań, podejmowanych w ramach regionalnej polityki społecznej na Mazowszu.

Okres realizacji projektu:2011r.– 2014r.

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie

Działania w ramach projektu:

 • gromadzenie danych na temat problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych,
 • poszukiwanie rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej na poziomie krajowym,
 • monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
 • analizę skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
 • upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
 • upowszechnianie informacji na temat projektów/praktyk realizowanych w województwie.
 • formułowanie rekomendacji do zmian w prowadzonych działaniach lub proponowanie tych, które przynoszą dobre efekty społeczne, a wreszcie upowszechnianie swojej działalności.

Odbiorcy projektu:

 • instytucje działające w obszarze aktywnej polityki społecznej na poziomie krajowym i wojewódzkim,
 • jednostki organizacyjne na poziomie gminy i powiatu - w szczególności powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej na terenie mazowsza.

Więcej:http://ois.mazowsze.pl/o-projekcie

4. Projekt pn. "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego"

Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest to drugi (obok „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”) projekt systemowy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Cel główny projektu:

Przygotowanie 1200 os., kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym 200 pracowników socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 r.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2013 r. - 30 czerwca 2015 r.

Grupa docelowa projektu: Pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego (OPS, PCPR, NGO, WTZ, DPS, SS, CIS, KIS itp.) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.