Niesklasyfikowane

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH UPRAWNIONIONYCH DO REALZICJI
PROCEDUR ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

http://adopcjawarszawa.pl/

 

I. OŚRODKI PUBLICZNE
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie działający Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowy Zjazd 1
02-018 Warszawa
tel. 22 621 10 75, 22 622 03 70
e – mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
Dyrektor Bożena Sawicka

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank Danych, a także zadania związane z prowadzeniem Centralnego Banku Danych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), włącznie z procesem kwalifikowania dzieci do adopcji zagranicznej, bez przeprowadzania procedur adopcji zagranicznej.

Oddziały Zamiejscowe Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 09
e – mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Iwona Zmitrowicz

2. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 29 717 03 04
e – mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Eugenia Bachmura

3. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2
26-610 Radom
tel. 48 331 11 50
e – mail: woa.radom@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Monika Bednarczyk

4. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. 25 644 06 30
e – mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Małgorzata Jaroszek

5. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-402 Płock
E – mail: e – mail: woa.plock@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Krystyna Brudzyńska

II. OŚRODKI NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1. Katolicki Ośrodek Adopcyjny
Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel.22 618 92 45 ‎
e – mail: katolickiosrodek@interia.pl
Dyrektor Ośrodka Zofia Dłutek

2. Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
ul. Kredytowa 1a/13
00-056 Warszawa
tel.22 826 22 15, 22 827 50 23
e – mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
Dyrektor Ośrodka Monika Jagodzińska

3.Katolicki Ośrodek Adopcyjny
przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
tel.48 385 15 34
e – mail: oadopcyjny@caritas.pl,
Dyrektor Ośrodka Elżbieta Stolarczyk

III. ADOPCJA ZAGRANICZNA
Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Monitor Polski z dn. 17 stycznia 2017 r. Poz. 35) - w województwie mazowieckim ośrodkiem adopcyjnym uprawnionym do prowadzenia adopcji zagranicznej jest:

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie przy ul. Ratuszowej 5.

Wydarzenie nadchodzące: 10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu, 2-8 lipca 2017 r.

Kameralne Lato full pion zolte tlo 01

 


Dwudniowe spotkanie funkcjonariuszy mazowieckiej Policji, zajmujących się profilaktyką społeczną

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) – w ramach wieloletniej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji (KWP) z siedzibą w Radomiu – współorganizowało dwudniową naradę dla Policji nt. profilaktyki uzależnień. Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni (powiat sochaczewski). Prelekcje dotyczyły następujących tematów: działalność profilaktyczna w garnizonie mazowieckim, budowa programów profilaktycznych, rola i zadania funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu problemowi uzależnień, ocena działań profilaktycznych Policji, wybrane inicjatywy realizowane w I kwartale 2017 roku etc.
Podczas drugiego dnia narady zostały przedstawione uczestnikom założenia kampanii, dotyczącej przeciwdziałania korzystaniu z nowych substancji psychoaktywnych (NSP) tzw. „dopalaczy”.
W tej części spotkania zostały zaprezentowane i przekazane KWP walizki narkotykowe, zawierające substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania wraz z odpowiednim opisem. Materiał dydaktyczny (walizki) został sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Walizki mogą być wykorzystywane w celu podniesienia wiedzy rodziców i pedagogów na temat narkotyków oraz NSP/„dopalaczy” oraz zagrożeń związanych z ich używaniem, uświadomienia im, że problem narkomanii może dotyczyć ich dziecka/podopiecznego, zapoznanie dorosłych opiekunów z językiem dotyczącym substancji psychoaktywnych. Powyższe może poprzedzać dyskusję o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie problemu używania przez młodzież narkotyków i NSP/„dopalaczy”.

logoPdT


XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich „Tatry 2017”

Usługi niemedyczne ( socjalne)

 

1. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.


2. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.


3. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Nowy wymiar aktywnej integracji.


4. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE- wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki - Raport RPO.


5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.


6. USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.


7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.


9. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

 

Usługi medyczne

 

1. Krajowe ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020.


2. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia- ICF.


3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.


4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.


5. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.