Niesklasyfikowane

Wydarzenie nadchodzące: 10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu, 2-8 lipca 2017 r.

Kameralne Lato full pion zolte tlo 01

 


Dwudniowe spotkanie funkcjonariuszy mazowieckiej Policji, zajmujących się profilaktyką społeczną

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) – w ramach wieloletniej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji (KWP) z siedzibą w Radomiu – współorganizowało dwudniową naradę dla Policji nt. profilaktyki uzależnień. Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni (powiat sochaczewski). Prelekcje dotyczyły następujących tematów: działalność profilaktyczna w garnizonie mazowieckim, budowa programów profilaktycznych, rola i zadania funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu problemowi uzależnień, ocena działań profilaktycznych Policji, wybrane inicjatywy realizowane w I kwartale 2017 roku etc.
Podczas drugiego dnia narady zostały przedstawione uczestnikom założenia kampanii, dotyczącej przeciwdziałania korzystaniu z nowych substancji psychoaktywnych (NSP) tzw. „dopalaczy”.
W tej części spotkania zostały zaprezentowane i przekazane KWP walizki narkotykowe, zawierające substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania wraz z odpowiednim opisem. Materiał dydaktyczny (walizki) został sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Walizki mogą być wykorzystywane w celu podniesienia wiedzy rodziców i pedagogów na temat narkotyków oraz NSP/„dopalaczy” oraz zagrożeń związanych z ich używaniem, uświadomienia im, że problem narkomanii może dotyczyć ich dziecka/podopiecznego, zapoznanie dorosłych opiekunów z językiem dotyczącym substancji psychoaktywnych. Powyższe może poprzedzać dyskusję o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie problemu używania przez młodzież narkotyków i NSP/„dopalaczy”.

logoPdT


XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich „Tatry 2017”

Usługi niemedyczne ( socjalne)

 

1. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.


2. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.


3. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Nowy wymiar aktywnej integracji.


4. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE- wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki - Raport RPO.


5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.


6. USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.


7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.


9. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

 

Usługi medyczne

 

1. Krajowe ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020.


2. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia- ICF.


3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.


4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.


5. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.